Naziv projekta i akronim projekta: Mobile Access Dental Clinic, MADE

Opis projekta:
Projekt „MADE“ se sufinancira iz bespovratnih sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu 2. Poziva na dostavu projektnih prijedloga Interreg IPA Hrvatska – Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014.-2020.
Ograničena dostupnost usluga zdravstvene zaštite zuba, nedostatna promocija zdravlja i izostanak učinkovitih preventivnih programa dovele su do lošeg oralnog zdravlja stanovništva prekograničnog područja Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Zubni karijes, iako lako spriječiv, i dalje je jedan od ključnih problema oralnog zdravlja prekograničnog stanovništva.
Zajednički razvijeni preventivni programi u okvirima dentalne medicine omogućit će prilagodbu stručnjaka rastućim potrebama i zahtjevima stanovništva prekograničnog područja za zaštitom oralnog zdravlja. U sklopu projekta osmislit će se aplikacija s pratećom serverskom i komunikacijskom infrastrukturom, koja će se sastojati od aplikativnog rješenja za upravljanje podacima te sistemskog rješenja za spremanje, čuvanje i sigurnost podataka. Ciljane skupine prema kojima će projektne aktivnosti biti usmjerene su: šira javnost, javne zdravstvene ustanove, regionalna uprava i nevladine udruge. Navedene ciljane skupine, prvenstveno na prekograničnom području, imaju izraženu potrebu za korištenjem projektnom predviđenih pokretnih stomatoloških usluga. Razlog tomu su postojeći financijski okviri zdravstvenih sustava triju zemalja u kojima ti sustavi ne slijede potrebu za prevencijom koja bi dugoročno dovela do ušteda izbjegavanjem provođenja skupljih stomatoloških zahvata. Projektom uspostavljen Zajednički centar znanja za razvoj preventivnih programa zaštite oralnog zdravlja te pokretna stomatološka klinika, osigurat će povećanje kvalitete, učinkovitosti, pristupačnosti i dostupnosti usluga javnog zdravstva na prekograničnom području.

• Ukupna vrijednost projekta: 550 436.78 EUR
• Iznos sufinanciran EU sredstvima: 467 871.26 EUR
• Trajanje projekta: 01.08.2020. – 31.07. 2022.
• Prioritetna os 1: Poboljšanje kvalitete usluga u javnom zdravstvu i socijalnoj skrbi

Projektni partneri i njihova uloga u projektu:

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu (MEFST) je vodeći partner odgovoran za uspostavu Zajedničkog centra znanja za razvoj preventivnih programa zaštite oralnog zdravlja s ciljem poboljšanja kvalitete usluga oralne zdravstvene zaštite u javnom sektoru prekograničnog područja, kao i učinkovitosti, dostupnosti i pristupačnosti tih usluga. Zajednički centar znanja će biti uspostavljen kako bi se razvili potrebni preventivni programi i usmjerili kapaciteti primarne zdravstvene zaštite na rano otkrivanje i intervenciju. Razvoj preventivnih programa omogućit će koordinaciju, racionalno planiranje, poticanje i upravljanje preventivnim aktivnostima. Nadalje, MEFST je odgovoran za izradu izvještaja o provedbi aktivnosti Pokretne stomatološke klinike koji će se dalje koristiti za izradu Akcijskog plana za razvoj programa prevencije oralnog zdravlja u prekograničnom području.

Sveučilište u Mostaru, Ustrojbena jedinica Medicinski fakultet (SUM) je projektni partner odgovoran za provedbu Zajedničkog programa obuke stručnjaka iz područja dentalne medicine koji će se održati u svakoj partnerskoj zemlji za ukupno 75 stručnjaka. Provedba zajedničkog programa obuke dentalne medicine smanjit će štete nastale zbog odsutnosti preventivne zdravstvene zaštite oralnog zdravlja u prekograničnom području. Nadalje, SUM će biti odgovoran za organizaciju triju radionica za ukupno 60 studenata/dentalnih higijeničara koji provode programe preventivne stomatološke njege na mjestima za učenje kroz praksu u javnim institucijama (vrtićima, školama i visokoškolskim ustanovama) i mjestima za učenje kroz praksu za javnost na odabranim lokacijama.

Univerzitet u Podgorici, Medicinski fakultet (UCG) je projektni partner čija je uloga procijeniti trenutnu razinu oralnog zdravlja na osnovu KEP indeksa u različitim dobnim skupinama, kao i u različitim rizičnim skupinama populacije. Analiza trenutnog stanja oralnog zdravlja bila bi osnova za razvoj potrebnih preventivnih mjera za poboljšanje oralnog zdravlja koje bi se integrirale u Akcijski plan za razvoj preventivnih programa u prekograničnom području. Nadalje, UCG će također sudjelovati u Organizaciji zajedničkog programa obuke i radionica za prevenciju karijesa s ostalim projektnim partnerima i provoditi programe preventivne stomatološke njege.

Institut perspektiva ekonomije Mediteran (IPEMED) je projektni partner odgovoran za provedbu radnog paketa Komunikacija. IPEMED će usko surađivati s projektnim partnerima u organizaciji i održavanju zajedničkih programa obuke i radionica i ostalih projektnih događanja tijekom provedbe projekta. Također, IPEMED je zadužen osigurati kvalitetnu komunikaciju između svih projektnih partnera te s Upravljačkim tijelom. Sudjelovanjem u opisanim projektnim aktivnostima, IPEMED će ojačati vlastito znanje i kapacitete u provedbi projekata prekogranične suradnje, kao i stvoriti nova zajednička prekogranična partnerstva koja će omogućiti suradnju na novim projektima i daljnju razmjenu stečenog znanja i iskustava.

The project is co-financed by ERDF and IPA II funds of the European Union. 

This website has been produced with the assistance of the European Union.

The contents of this publication are the sole responsibility of IPEMED and can in no way be taken to reflect the views of the European Union.